Drobečková navigace

Úvod > Penzion > Ubytovací řád

Ubytovací řád PENZIONU SAMOROST, Jarošov nad Nežárkou

Ubytováním v penzionu Samorost host souhlasí s dodržováním Ubytovacího řádu.

1) Po příchodu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.
2) Ubytování probíhá od 14:00 do 18:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.
3) Cenu za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč od pokoje a čip k vchodu do penzionu, případně od oploceného parkoviště.
4) Ve všech prostorách penzionu (na všech pokojích, chodbách i ve společné hale) platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, nebo okamžité ukončení pobytu hosta bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele. Prostory vyhrazené pro kuřáky jsou: horní venkovní terasa, spodní venkovní terasa.
5) Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
6) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.
7) Návštěvy jsou povoleny pouze v prostorách restaurace, případně může být návštěva uvedena na pokoj po předchozím zapsání na recepci.
8) Snídaně se podávají 8:30 - 9:30 hod., večeře 18:00 - 19:00 hod., není-li předem domluveno jinak.
8) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do penzionu převléct či přezout. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč za ztížený úklid.
9) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.
10) Provozovatel penzionu neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
11) Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují  ostatní  ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu a okolí. Psy není možné nechávat na pokoji samotné a není možné je venčit v přímém okolí penzionu.
12) V době od 22:00 do 7:00 hodin je noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
13) Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne pokoj.
14) Penzion neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků, tuto službu je možné si ale připlatit dle cen platného ceníku.
15) Odpadky z pokoje (zejména pak použité dětské plíny či jiný biologický odpad), prosím vyhazujte denně do odpadkových košů ve společných prostorách, případně se prosím domluvte s personálem.
16) Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit na recepci a uhradit. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až do doby převzetí pokoje pronajímatelem (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.
17) Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10:00 hod., není-li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč – při ztrátě klíče, čipu či přívěšku bude požadována úhrada 1.000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.
18) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.
19) Zpracování osobních údajů
19.1 Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky služeb, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem hosta za účelem vylepšování služeb a nabídky ubytovatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil host souhlas.
19.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji ubytovatel zveřejněných na www.penzion-samorost.cz, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem ubytovatel nakládá s osobními údaji hosta, jaké informace o hostovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv hosta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
19.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ubytovatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
19.4 Host respektuje monitorování veřejných prostor restaurace i penzionu.